เกี่ยวกับเรา

KHAMMANY TH

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ให้บริการ และให้คำปรึกษา ในการจัดหา นำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ลาว พม่า กัมพูชา การจัดการด้านเอกสาร การให้บริการ เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง Passport ออกเล่มใหม่ เปลี่ยนเล่ม ขยายอายุเล่ม จัดทำเป็นเล่มถาวร, วีซ่าทำงาน Visa Non L-A, ใบอนุญาตทำงาน Work Permit ขอต่ออายุ ขออนุญาต ฯลฯ ปรับสภาพแรงงานเข้าระบบ MOU ถูกกฎหมาย

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2009 

คำมะนี(ลาว) พันธมิตรยุคบุกเบิก

แรงงานต่างด้าวกลุ่มแรกที่ บริษัท คำมะนีไทย เข้าไปบริหารจัดการคือแรงงานจาก สปป.ลาว ซึ่งจัดส่งเข้ามาภายใต้ความบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ (MOU) 

บริษัท คำมะนี บริการจัดหางาน จำกัด(ลาว) ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสปป.ลาว ให้จัดตั้งกิจการ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,200,000,000 kip. (8,800,000 บาท) และได้อนุญาตให้จัดหาแรงงานลำดับที่ 12 ใบอนุญาตเลขที่ 1160 ลงวันที่ 23 May 2011 โดยวางเงินค้ำประกันในการส่งออกแรงงานจำนวน 20,000 USD. 

ภายใน ปี 2012

ได้จดทะเบียนบริษัท คำมะนี ไทย จำกัด เพื่อต้องการให้แรงงานจาก สปป.ลาวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยได้รับการดูแลอย่างดี ไม่มีปัญหาหลบหนีนายจ้างจนกลายเป็นแรงงานเถื่อนจนกลายเป็นปัญหาเหมือนที่ผ่านมา เมื่อ บริษัท คำมะนี บริการจัดหางาน จำกัด(ลาว) จัดส่งแรงงานเข้ามาในเมืองไทยแล้ว บริษัท คำมะนีไทย จำกัด ก็จะบริหารจัดการแรงงาน ด้วยการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทุกเรื่องขณะทำงานอยู่ในเมืองไทย

ภายใน ปี 2013

 ได้มีการจดทะเบียนแปลงชื่อบริษัท  จัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด นอกจากการจัดหาแรงงานใหม่ให้กับนายจ้างในเมืองไทยแล้ว บริษัทจัดหางานคำมะนีไทยยังช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่หลบหนีเข้ามาทำงานกับนายจ้างอย่างไม่ถูกต้อง ที่ต้องการเข้าสู่ระบบตามกฏหมายด้วยการให้ความช่วเหลือในประเทศต้นทางและในประเทศไทย

ภายใน ปี 2014

บริษัท จัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด และติด 1 ใน 10 บริษัทจัดหางานที่ดีที่สุด ตามการจัดอันดับของเว็บไซต์ https://topbestbrand.com/แรงงานต่างด้าว

 

 ปี 2018 เป็นต้นมา

การจัดตั้งบริษัท คำมะนีไทย เพื่อดำเนินการเป็นเสมือนตัวแทนหรือนายหน้า ติดต่อนายจ้างในการทำสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ให้คำปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาการวางแผนการบริหารแรงงาน โดยวางมาตรการในการเตรียมจัดหาแรงงานหรือป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นร่วมกับนายจ้าง ดูแลแรงงาน ในการเข้าไปช่วยเหลือให้คำปรึกษาต่างๆ ถึงปัญหาอันเกิดจากการทำงานหรือปัญหาส่วนตัวโดยเชื่อมโยงและประสานงานกับบริษัทส่งออกแรงงานจากกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม หรือ CLMV ปัจจุบันเราได้รวมรวบบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย ไว้

ดำเนินการอย่างถูกกฏหมายภายใต้

 

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฮิวแมน แกรนด์ จำกัด

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ นจ. 0211/2562

ใบอนุญาตจัดหางาน