(ปี 2024) พิสูจน์สัญชาติทำเล่ม Ci สัญชาติเมียนมา

ทำ ci เมียนมา ปี 2024

(ปี 2024) พิสูจน์สัญชาติทำเล่ม Ci สัญชาติเมียนมา

 

สารบัญขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)

ขั้นตอน

 • จองคิว จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล
 • นัดหมาย จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล
 • แรงงานเดินทาง จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ทะเบียนใบอนุญาตทำงาน
 2. ใบเสร็จรับเงินจากระบบของกรมจัดหางาน
 3. ใบยืนยันการจองคิวของ ตม.ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียม 7-11

 • จองคิว เลือกศูนย์ที่ต้องการเข้าไปทำ Ci
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าภาษีทำเล่ม ราคา ….. บาท
 เอกสารที่ต้องใช้
 • ทะเบียนใบอนุญาตทำงาน

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

ขั้นตอนที่ 3 เข้าศูนย์ทำเล่ม Ci + วีซ่าทำงาน

จังหวัดที่ตั้ง ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวจากเมียนมา ตามมติ 5 กรกฎาคม 2566

เอกสารที่ต้องใช้
 • ใบอนุญาตทำงาน (ใบอนุมัติ)
 • ใบเสร็จใบอนุญาตทำงาน
 • ใบอัตลักษณ์
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป
 • บัตรประชาชน เมียนมา
 • ทะเบียนบ้าน เมียนมา
 • เอกสารนายจ้าง
 • สลิปจ่ายเงิน 7-11
 • ใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำประวัติบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

เมื่อแรงงานมีเอกสารครบแล้ว

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci
 • วีซ่าทำงาน
 • ใบอนุญาตทำงาน (ตัวจริง)

สามารถติดต่อขอทำบัตรสีชมพูได้ที่ สำนักงานเขต หรือ ศูนย์ทะเบียนภาคประจำจังหวัด

 

หมายเหตุ : กรณีอยากเปลี่ยน เล่มสีเขียว Ci เป็น เล่มสีแดง Pj คลิกดูรายละเอียด

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany