ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทำยังไง ตรวจอะไรบ้าง?

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

การตรวจสุขภาพแรงงานต่าวด้าว ที่ต้องใช้สำหรับต่อใบอนุญาตทำงาน และต่อวีซ่าทำงาน จะต้องซื้อประกันสุขภาพด้วย สำหรับการซื้อประกันสุขภาพนั้น ขึ้นอยู่ว่าแรงงานต่างด้าวทำงานประเภทงานอะไร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

 • แรงงาน : กรรมกร
 • แรงงาน : รับใช้ในบ้าน

 

เลือกดูขั้นตอน รายละเอียดที่สนใจ

 

ขั้นตอนการติดต่อโรงพยาบาล เพื่อตรวจโรคแรงงานต่างด้าว โดยคราวๆ

 1. โทรติดต่อสอบถามโรงพยาบาลที่ใกล้ที่ทำงาน สอบถามค่าใช้จ่าย เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจโรค ซื้อประกันสุขภาพ ขอคิว, นัดวัน
 2. โดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะนัดให้เข้าไป 3 รอบ

รอบแรก จะเป็นการตรวจเอกสาร และชำระเงินค่าตรวจโรค ซื้อประกันสุขภาพ (โดยแรงงานยังไม่ต้องเดินทางไปด้วย)

รอบสอง แรงงานเดินทางไปตรวจสุขภาพ ตามขั้นตอนของโรงพยาบาล และรับใบนัดรับใบรับรองแพทย์

รอบสาม เป็นการรับใบรับรองแพทย์ ขั้นตอนนี้ควรตรวจข้อมูลในเอกสารว่าถูกต้องหรือเปล่า ถ้าผิดจะได้แก้ไขได้ทันที (นายจ้างหรือแรงงานรับเองได้)

โรงพยาบาลรัฐบาลที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ดูรายชื่อและเบอร์โทร

 

โรคที่แรงงานต่างด้าว ต้องตรวจมีโรคอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องตรวจทั้งหมด 6 โรค

 1. โรคเรื้อน / Leprosy
 2. วัณโรค / Tuberculosis
 3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug Addiction
 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic Alcoholism
 5. โรคเท้าช้าง / Elephantiasis
 6. โรคซิฟิลิส / Syphilis

หมายเหตุ

 1. ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อขอ Work Permit มีอายุ 30-60 วัน แล้วแต่โรงพยาบาล
 2. กรุณาตรวจสอบข้อมูลในเอกสารรับรองแพทย์กับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับรายการตรวจและแบบฟอร์ม ล่วงหน้าว่าตรงกับข้อกำหนดของหน่วยงานราชการหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของหน่วยงานราชการที่พิจารณาเรื่องด้วย

 

การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับยื่นทำ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน ประกอบไปด้วย

 1. สำเนาพาสปอร์ต (แรงงาน)
 2. สำเนาวีซ่า (แรงงาน)
 3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (แรงงาน)
 4. สำเนาบัตรประชาชน (นายจ้าง)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (นายจ้าง)
 6. (นิติบุคคล) เป็นบริษัทใช้สำเนาหนังสือรับรอง 1 ชุด (นายจ้าง)

ทั้งนี้ต้องโทรสอบถามโรงพยาบาลอีกครั้ง เพราะแต่โรงพยาบาลใช้เอกสารไม่เหมือนกันครับ

 

ราคาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว และซื้อประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

สำหรับ แรงงานกรรมกร

สามารถ ตรวจโรค และซื้อประกัน ของโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้

 • ตรวจสุขภาพ ประมาณ 500 บาท
 • สำหรับการซื้อประกันของแรงงานกรรมกร สามารถ ซื้อประกันของโณงพยาบาลรัฐหรือเอกสารก็ได้
  • (โรงพยาบาลรัฐบาล) ประกันสุขภาพ 3 เดือน ประมาณ 500 บาท
  • (บริษัทประกันของเอกชน) ซื้อประกันสุขภาพ 4 เดือน ประมาณ 990 บาท

แรงงานกรรมกรที่มีประกันสังคมแล้วไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพ ให้แนบหลักฐานการส่งประกันสังคมแทนได้เลย

สำหรับ แรงงานรับใช้ในบ้าน

ต้องตรวจโรค และซื้อประกัน จากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น

 • ตรวจสุขภาพ ประมาณ 500 บาท
 • สำหรับการซื้อประกันของแรงงานรับใช้ในบ้าน ต้องซื้อประกันสุขภาพ
  • ประกันสุขภาพ 1 ปี ประมาณ 2,100 บาท
  • ประกันสุขภาพ 2 ปี ประมาณ 4,200 บาท

 

เมื่อตรวจสุขภาพและซื้อประกันแรงงานต่างด้าว และรับใบรับรองแพทย์ บัตรประกันสุขเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปใช้ในการต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่าทำงานได้ สำหรับแรงงานที่ต่ออายุ MOU ครบ 2 ปี และ MOU ครบ 4 ปี (2565)

สรุป ขั้นตอนการตรวจโรค ซื้อประกันสุขภาพ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดต้องสอบถามกับโรงพยาบาลที่เราจะไปดำเนินการอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลและเอกสารตามที่โรงพยาบาลต้องการ เพราะว่าแต่ละโรงพยาบาล ขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ และค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันครับ