ขึ้นทะเบียนแรงงาน 2565 (มติ ครม. 5 ก.ค. 65)

ขึ้นทะเบียนแรงงาน มติ 5 กค 2565

ขึ้นทะเบียนแรงงาน 2565  (มติ 5 กค 2565)

สารบัญเนื้อหา

 

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 ( 1 ส.ค.- 15 ส.ค.65 )

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบสุดท้าย เพียง 15 วัน ( 1 ส.ค. – 15 ส.ค. 65 )

สำหรับคนที่ยังไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย

 • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
 • มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว
 • ใบแจ้งออกหมดอายุ
 • นายจ้างเก่าไม่แจ้งออก
 • ทำได้ทุกกรณี ทุกสัญชาติ ลาว เมียนมา กัมพูชา

ไม่ทันรอบนี้ ต้องกลับไปประเทศต้นทางทำนำเข้า MOU ใหม่

 

สิ่งที่ได้รับ

 1. ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 2. แบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว
 3. เก็บอัตลักษณ์บุคคล (ตม.)
 4. ตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์)
 5. ประกันสุขภาพ 4 เดือน (บริษัทประกันภัยเอกชน)
 6. บัตรใบอนุญาตทำงาน ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

เอกสารนายจ้างและแรงงาน สำหรับขึ้นทะเบียนแรงงาน

 

เอกสารที่ใช้ขึ้นทะเบียน มติ 5 ก.ค. 65

เอกสารนายจ้าง

กรณี บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน (สำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)

กรณี นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองไม่เกิน 3 เดือน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • เอกสารสัญญาอื่นๆ สัญญารับเหมาก่อสร้าง, ใบพานิชย์,
 • สัญญาเช่าร้านอาหาร, สัญญาเช่าบ้าน และเอกสารคู่สัญญา

กรณีนายจ้างไม่ใช้เจ้าบ้าน 1 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีเช่าสถานที่

 • สัญญาเช่า
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา / สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

เอกสารแรงงานต่างด้าว

 • ชื่อแรงงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รูปถ่ายแรงงาน ยืนถ่ายที่กำแพงตามตัวอย่าง
 • สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนแรงงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านแรงงาน (ถ้ามี)
 • ถ้าไม่มีเอกสารอะไรเลย จะมีการสอบถามประวัติเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เพศ

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

ดำเนินการอย่างถูกกฏหมายภายใต้

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฮิวแมน แกรนด์ จำกัด

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ นจ. 0211/2562

ใบอนุญาตจัดหางาน

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 (มติ ครม. 5 ก.ค.)

ขึ้นตอนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มติ 5 ก.ค.65

 

ขั้นตอนที่ 1 กรมจัดหางาน 15 วัน (วันที่ 1 ส.ค. 65 – 15 ส.ค. 65)

 • นายจ้างยื่น Name List ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกรมจัดหางานเป็นผู้อนุมัติ
 • ทางเว็บ https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-CLMV

ขั้นตอนที่ 2 นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

 • ชำระค่าธรรมเนียมผ่าน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย
 • ยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน แบบ บต.50 อ.4

ขั้นตอนที่ 3 โรงพยาบาลรัฐบาล/เอกชน (วันที่ 16 ส.ค. 65 – 13 ก.พ. 66)

 • ตรวจสุขภาพ 6 โรค (ใบรับรองแพทย์)
 • ประกันสุขภาพ 4 เดือน / 1 ปี

ขั้นตอนที่ 4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (วันที่ 16 ส.ค. 65 – 13 ก.พ. 66)

 • เก็บอัตลักษณ์บุคคล (คนต่างด้าวนำส่ง กกจ. ภายใน 13 ก.พ.66)

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงทะเบียนประวัติ (วันที่ 16 ส.ค. 65 – 13 ก.พ. 66)

 • จัดทำ ท.ร. 38/1
 • ออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรหน้าเดียว)

 

ถ้าขึ้นไม่ทันรอบนี้ ต้องกลับบ้านและทำ MOU เข้ามาใหม่เท่านั้น

MOU ลาว

MOU กัมพูชา

MOU พม่า