ต่อ MOU ครบ 2 ปี อยู่ต่อได้อีก 2 ปี

ต่อ MOU ครบ 2 ปี

สำหรับแรงงานนำเข้า MOU ครบวาระ 2 ปี (ต่อปีที่ 3-4)

ขั้นตอนต่อ MOU 2 ปี (ลาว เมียนมา กัมพูชา)

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาต ทำงาน พ.ศ. 2563
 2. คนต่างด้าวขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป เพื่อทำงานเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง *กรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ ให้คนต่างด้าวดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าว เพื่อใช้ในการขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
 3. คนต่างด้าวยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ ได้ก่อน 45 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ โดยคนต่างด้าวจะสามารถทำงานได้ เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วเท่านั้น *นายทะเบียนจะอนุญาตทำงานได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อ MOU 2 ปี

เอกสารแรงที่ต้องใช้

เอกสารนายจ้าง

 • บัตรประชาชน (สำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 • หนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • แผนที่
 • รูปถ่ายกิจการ
 • เอกสารสัญญาอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง, ใบพานิชย์, สัญญาเช่าร้านอาหาร, สัญญาเช่าบ้าน และเอกสารคู่สัญญา ฯลฯ

เอกสารแรงงาน

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมตัวจริง)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (พร้อมตัวจริง)
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 4 ใบ
 • ต.ม.6
 • สำเนาใบแจ้งเข้า-ออก (กรณีเคยเปลี่ยนนายจ้าง)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จใบรับรองแพทย์
 • กรณีไม่มีประกันสังคม ใบประกันสุขภาพ 
 • กรณีมีประกันสังคม แนบใบหลักฐานประกันสังคม

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

ดำเนินการภายใต้

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฮิวแมน แกรนด์ จำกัด

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ นจ. 0211/2562

ปรึกษาเรา 094 956 8756