ต่อ MOU ครบ 4 ปี (2565) ไม่ต้องกลับประเทศ

ต่อ MOU ครบ 4 ปี 2565

MOU ที่ครบวาระจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 2565  คือ กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม Mou ซึ่งวาระการจ้างงานจะครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 ให้ขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบเดิมสิ้นอายุ หากพ้นกำหนดให้เร่งขอใบอนุญาตใหม่ใน 6 เดือน เพื่ออยู่และทำงานได้อีก 2 ปี นับจากวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กรมการจัดหางาน

 

เลือกดูขั้นตอนและบริการของเรา

 

มติ ครม ประกาศแล้ว สำหรับแรงงาน MOU ครบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565

ขั้นตอนทำ MOU ครบ 4 ปี 2565 (ลาว เมียนมา กัมพูชา)

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ยื่นเอกสารทำบัญชีรายชื่อ (NAME LIST) ที่ประเทศต้นทาง เฉพาะสัญชาติ ลาวและกัมพูชา (โดยสัญชาติเมียนมาให้ทำขั้นตอนที่ 2)
 2. คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาต ทำงาน พ.ศ. 2563
 3. คนต่างด้าวยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ และกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ที่ยังมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตทำงานเดิมสิ้นอายุ หากประสงค์จะทำงานต่อให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ โดยคนต่างด้าวจะสามารถทำงานได้ เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วเท่านั้น *นายทะเบียนจะอนุญาตทำงานได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ
 4. คนต่างด้าวขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป เพื่อทำงานเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง *กรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ ให้คนต่างด้าวดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าว เพื่อใช้ในการขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
 5. จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ

 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อ MOU ครบ 4 ปี 2565

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารนายจ้าง

 • บัตรประชาชน (สำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 • หนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • เอกสารสัญญาอื่นๆ รับเหมาก่อสร้าง, ใบพานิชย์, สัญญาเช่าร้านอาหาร, สัญญาเช่าบ้าน และเอกสารคู่สัญญา ฯลฯ

กรณีนายจ้างไม่ใช้เจ้าบ้าน

 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 • หนังสือมอบอำนาจ (เจ้าบ้าน)

เอกสารแรงงานต่างด้าว

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมตัวจริง)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (พร้อมตัวจริง)
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 4 ใบ
 • ต.ม.6
 • สำเนาใบแจ้งเข้า-ออก (กรณีเคยเปลี่ยนนายจ้าง)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จใบรับรองแพทย์
 • กรณีไม่มีประกันสังคม ใบประกันสุขภาพ 
 • กรณีมีประกันสังคม แนบใบหลักฐานประกันสังคม

 

ตัวอย่างยื่นขอสัญญาจ้างสัญชาติลาว

ตัวอย่างยื่นขอสัญญาจ้างสัญชาติลาว

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากประเทศต้นทาง สปป.ลาว (Name List)

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อลาว

 

ตัวอย่างยื่นขอบัญชีรายชื่อ (Name List) ผ่านเว็บไซต์ จากประเทศต้นทาง (สัญชาติกัมพูชา)

สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา นายจ้างต้องขอบัญชีรายชื่อผ่านเว็บไซต์ www.cambodia-doe.com โดยกรอกข้อมูลของนายจ้างและแรงงานให้ครบถ้วน

ข้อมูลแนะนำ

 • เมื่อทำการกรอกข้อมูลนายจ้าง ถ้าเป็นนายจ้างเดิม กรุณากดปุ่มค้นหา เพื่อเลือกนายจ้างเดิมจากระบบ
 • กรณีกรอกข้อมูลนายจ้างซ้ำกัน ระบบจะเด้งกลับหน้าเดิม ซึ่งจะทำให้คูณเสียเวลากรอกข้อมูลแรงงานใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างขอบัญชีรายชื่อกัมพูชา

ดำเนินการภายใต้

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฮิวแมน แกรนด์ จำกัด

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ นจ. 0211/2562

ปรึกษาเรา 094 956 8756

 

บริการของเรา

ดำเนินการภายใต้บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (ดูใบอนุญาต)

บริการต่อ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติลาว

 

Package 1 ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 11,500 บาท (สัญชาติลาว)

สิ่งที่ได้รับ
 • ยื่นหนังสือรับรองสัญญาจ้าง สำนักงานจัดหางาน
 • บัญรายชื่อจากประเทศต้นทาง (NAME LIST)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
 • ค่าบริการ
หมายเหตุ :
 • นายจ้างพาแรงงานตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ
 • นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

 

Package 2 ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 13,000 บาท (สัญชาติลาว)

สิ่งที่ได้รับ
 • ยื่นหนังสือรับรองสัญญาจ้าง สำนักงานจัดหางาน
 • บัญรายชื่อจากประเทศต้นทาง (NAME LIST)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
 • ค่าบริการ
 • พาแรงงานตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ (แรงงานเดินทางเอง)
หมายเหตุ :
 • นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

 

Package 3 ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 14,000 บาท (สัญชาติลาว)

สิ่งที่ได้รับ
 • ยื่นหนังสือรับรองสัญญาจ้าง สำนักงานจัดหางาน
 • บัญรายชื่อจากประเทศต้นทาง (NAME LIST)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
 • ค่าบริการ
 • พาแรงงานตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ (แรงงานเดินทางเอง)
 • นายจ้างพาจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
หมายเหตุ :
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียม บัตรสีชมพู

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

บริการ MOU 4 ปี สัญชาติกัมพูชา

 

 

Package 1 ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 11,500 บาท (สัญชาติกัมพูชา)

สิ่งที่ได้รับ
 • ยื่นหนังสือรับรองสัญญาจ้าง ผ่านระบบออนไลน์ (สำนักงานจัดหางาน)
 • บัญรายชื่อจากประเทศต้นทาง (NAME LIST)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
 • ค่าบริการ
หมายเหตุ :
 • นายจ้างพาแรงงานตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ
 • นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

 

Package 2 ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 13,000 บาท (สัญชาติกัมพูชา)

สิ่งที่ได้รับ
 • ยื่นหนังสือรับรองสัญญาจ้าง ผ่านระบบออนไลน์ (สำนักงานจัดหางาน)
 • บัญรายชื่อจากประเทศต้นทาง (NAME LIST)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
 • ค่าบริการ
 • พาแรงงานตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ (แรงงานเดินทางเอง)
หมายเหตุ :
 • นายจ้างพาจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

 

Package 3 ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 14,000 บาท (สัญชาติกัมพูชา)

สิ่งที่ได้รับ
 • ยื่นหนังสือรับรองสัญญาจ้าง ผ่านระบบออนไลน์ (สำนักงานจัดหางาน)
 • บัญรายชื่อจากประเทศต้นทาง (NAME LIST)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
 • ค่าบริการ
 • พาแรงงานตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ (แรงงานเดินทางเอง)
 • นายจ้างพาจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
หมายเหตุ :
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียม บัตรสีชมพู

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

บริการต่อ MOU ครบ 4 ปี สัญชาติเมียนมา (พม่า)

 

Package 1 ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 8,500 บาท (สัญชาติเมียนมา) (พม่า)

สิ่งที่ได้รับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
 • ค่าบริการ
หมายเหตุ :
 • นายจ้างพาแรงงานตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ
 • นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

 

Package 2 ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 10,000 บาท (สัญชาติเมียนมา) (พม่า)

สิ่งที่ได้รับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
 • ค่าบริการ
 • พาแรงงานตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ (แรงงานเดินทางเอง)
หมายเหตุ :
 • นายจ้างพาจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

 

Package 3 ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 11,000 บาท (สัญชาติเมียนมา) (พม่า)

สิ่งที่ได้รับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงาน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
 • ค่าบริการ
 • พาแรงงานตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ (แรงงานเดินทางเอง)
 • นายจ้างพาจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
หมายเหตุ :
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียม บัตรสีชมพู

สรุป

การดำเนินการต่อ MOU 4 ปี สัญชาติเมียนมา(พม่า) ไม่ต้องทำการขั้นตอนขอบัญชีรายชื่อ (Name List) จากประเทศต้นทาง มีเพียงสัญชาติลาว และสัญชาติกัมพูชา ที่ต้องใช้บัญชีรายชื่อ (Name List) จากประเทศต้นทางเท่านั้น ถ้านายจ้างไม่เข้าใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเราได้ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ดำเนินการภายใต้

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฮิวแมน แกรนด์ จำกัด

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ นจ. 0211/2562

ปรึกษาเรา 094 956 8756