เปลี่ยนหนังสือรับรองสถานะบุคคลเล่ม Ci (เล่มสีเขียว)

บริการเปลี่ยนเล่ม ci สัญชาติเมียนมา(พม่า)

แรงงานเมียนมา ที่มีเล่ม Ci สามารถเปลี่ยนเล่มได้แล้ว วันนี้

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2565 – 14 พฤศจิกายน 2565

ตามประกาศ ครม.ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาให้บริการ 4 ศูนย์

 

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารแรงงาน

 1. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci (เล่มเดิม)
 2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)
 3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 ใบ
 4. บัตรประชาชน เมียนมา (ถ้ามี)
 5. ทะเบียนบ้าน เมียนมา (ถ้ามี)

เอกสารนายจ้าง

กรณีนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการ)

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

บริการเปลี่ยนเล่ม CI เป็น CI

บริการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

สิ่งที่ได้รับ

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci อายุ 4 ปี
 • จองคิวทำเอกสาร
 • พาแรงงานทำเอกสารที่ ณ ศูนย์

 

บริการเปลี่ยนเล่ม Ci เมียนมา พร้อมทำวีซ่าทำงานถึง 13 กพ 66

 

บริการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci + ย้ายวีซ่าทำงาน + ต่อวีซ่าทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

สิ่งที่ได้รับ

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci อายุ 4 ปี
 • จองคิวทำเอกสาร
 • พาแรงงานทำเอกสารที่ ณ ศูนย์
 • ย้ายวีซ่าทำงานจากเล่มเดิม เข้าเล่มใหม่
 • ตีวีซ่าทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

หลังจากที่แรงงานต่างด้าว มีเอกสารครบ

 1. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci
 2. .ใบอนุญาตทำงาน 13 กุมภาพันธ์ 2566
 3. วีซ่าทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566
 4. บัตรสีชมพู

สามารถต้องใบอนุญาตทำงาน ได้อีก 2 ปี รายละเอียดดังนี้ คลิกดูการต่อใบอนุญาตทำงาน ถึง ปี 68