สัญชาติ เมียนมา เปลี่ยนเล่ม Ci เป็นเล่ม Pj

บริการเปลี่ยนเล่ม ci เป็น pj

บริการเปลี่ยนเล่มสีเขียว ci เป็น pj สัญชาติเมียนมา

รับเปลี่ยนเล่มสีเขียว ci เป็นเล่มสีแดง pj สัญชาติเมียนมา

 

สิ่งที่ได้รับ

 • หนังสือเดินทาง pj
 • สมาร์ทการ์ด
 • พาทำเอกสารที่ตลาดทะเลไทย (คลิกดูแผนที่)

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือสำคัญประจำตัว Ci (ตัวจริง) เล่มสีเขียว
 • ใบอนุญาตทำงาน (ตัวจริง)
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ (พื้นหลังขาว)
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด
 • สำเนาหน้าวีซ่าทุกหน้า 1 ชุด
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (เมียนมา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (เมียนมา)

ระยะเวลา

 • สัมภาษณ์และถ่ายรูป 1 วัน
 • ระยะเวลาเล่มออก 45-60 วัน

**เมื่อได้รับหนังสือเดินทางแล้วต้องนำเล่มไปย้ายวีซ่าทำงาน ที่ ตม.

กรณีเล่มแดงหมดอายุ ต้องการทำเล่มใหม่ คลิกดูข้อมูล