พิสูจน์สัญชาติทำเล่ม ci สัญชาติเมียนมา

พิสูจณ์สัญชาติทำเล่ม ci เมียนมา 2565

สารบัญขั้นตอน

เปิดให้พิสูจน์สัญชาติ ทำเล่ม ci

สำหรับแรงงานสัญชาติเมียนมา ที่ยังไม่มีเล่ม ci

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 13 กุมภาพันธ์ 2566

พิสูจน์สัญชาติ ทำเล่ม ci สัญชาติเมียนมา (พม่า)

กลุ่ม มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563

 • จองคิว 7-11
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาบัตรสีชมพู
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ
 • บัตรประชาชน เมียนมา
 • ทะเบียนบ้าน เมียนมา
 • เอกสารนายจ้าง

กลุ่ม มติ ครม. 28 กันยายน 2564

 • จองคิว 7-11
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาใบเก็บอัตลักษณ์
 • รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ
 • บัตรประชาชน เมียนมา
 • ทะเบียนบ้าน เมียนมา
 • เอกสารนายจ้าง

กลุ่ม มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565

 • จองคิว 7-11
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาใบเก็บอัตลักษณ์
 • ใบ บต.50
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 ใบ
 • บัตรประชาชน เมียนมา
 • ทะเบียนบ้าน เมียนมา
 • เอกสารนายจ้าง

คลิกอ่าน ประกาศกระทรวงแรงงาน

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

พิสูจน์สัญชาติ ทำเล่ม ci พร้อมตีวีซ่าทำงาน 13 ก.พ. 66

 

ทำเล่ม ci พร้อมตีวีซ่าทำงาน ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม

 • 6,500 บาท

สิ่งที่ได้รับ

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci อายุ 4 ปี
 • วีซ่าทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • จองคิวเข้าศูนย์
 • กรอกเอกสารเมียนมา

การชำระเงิน

 • เมื่อส่งเอกสาร ชำระเงินเต็มจำนวน

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

พิสูจน์สัญชาติ ทำเล่ม ci พร้อมตีวีซ่าทำงาน 13 ก.พ. 66 - 67

ทำเล่ม ci พร้อมตีวีซ่าทำงาน 2 ดวง ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม

 • 9,200 บาท

สิ่งที่ได้รับ

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci อายุ 4 ปี
 • วีซ่าทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • วีซ่าทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567
 • จองคิวเข้าศูนย์
 • กรอกเอกสารเมียนมา

การชำระเงิน

 • เมื่อส่งเอกสาร ชำระเงินเต็มจำนวน

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

พิสูจน์สัญชาติ ทำเล่ม ci พร้อมตีวีซ่าทำงาน 13 ก.พ. 66 - 67 ต่อใบอนุญาตทำงานถึฃ 13 ก.พ. 67

 

ทำเล่ม ci พร้อมตีวีซ่าทำงาน 2 ดวง ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 และ

ต่อใบอนุญาตทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม

 • 9,200 บาท

สิ่งที่ได้รับ

 • หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci อายุ 4 ปี
 • วีซ่าทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • วีซ่าทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567
 • จองคิวเข้าศูนย์
 • กรอกเอกสารเมียนมา

การชำระเงิน

 • เมื่อส่งเอกสาร ชำระเงินเต็มจำนวน

 

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

ศูนย์บริการพิสูจน์สัญชาติเมียนมา ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล

(Certificate of Identity)

สถานที่ตั้ง ศูนย์พิสูจณ์สัญชาติทำเล่ม ci

ที่ตั้งศูนย์บริการ พิสูจน์สัญชาติ ทำเล่ม ci สัญชาติเมียนมา (พม่า)

 • ชลบุรี
 • ระนอง
 • เชียงใหม่
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรปราการ
 • ปทุมธานี Mobile

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

ขั้นตอนเข้าศูนย์ทำเล่ม ci สัญชาติเมียนมา

ขั้นตอนเข้าศูนย์ทำเล่ม ci สัญชาติเมียนมา

 1. สำหรับแรงงานที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานให้ไปคัดขอเอกสารรับรองข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ สำนักงานจัดหางานพื้นที่ ตามที่อยู่
 2. จองคิวและชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขา
 3. เข้านัดหมายตามวันที่ได้จองคิวไว้ แรงงานตรวจโควิด ATK ก่อนเข้าศูนย์
 4. กรอกแบบฟอร์ม ภาษาเมียนมา เพื่อทำการพิสูจน์สัญชาติ สัมภาษณ์ต่อเจ้าหน้าที่เมียนมา
 5. รอรับหนังสือรับรองสถานะบุคคล (Certificate of Identity)
 6. เมื่อได้รับแล้วให้แรงงาน รับตรวจลงตราวีซ่าทำงาน ณ ศูนย์ทำเล่ม ci
 7. เมื่อแรงงานมีหนังสือรับรองสถานะบุคคล และวีซ่าทำงานถึง 13 ก.พ. 2566 สามารถต่อใบอนุญาตทำงานถึงปี 2567

คลิกดูขั้นต่อใบอนุญาตทำงานถึงปี 2567และ2568

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

เอกสารนายจ้างที่ใช้สำหรับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว

เอกสารนายจ้าง

กรณี บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน (สำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)

กรณี นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองไม่เกิน 3 เดือน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • เอกสารสัญญาอื่นๆ สัญญารับเหมาก่อสร้าง, ใบพานิชย์,
 • สัญญาเช่าร้านอาหาร, สัญญาเช่าบ้าน และเอกสารคู่สัญญา

กรณีนายจ้างไม่ใช้เจ้าบ้าน 1 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีเช่าสถานที่

 • สัญญาเช่า
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา / สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง