เปลี่ยนพาสปอร์ตลาว ที่สถานทูตลาว

บริการเปลี่ยนพาสปอร์ตลาว ที่สถานทูตลาว

บริการเปลี่ยนเล่มพาสปอร์ตลาวที่สถานทูตลาว

เงื่อนไขตามข้อดังต่อไปนี้

 1. เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ หมดอายุก่อน 13 Feb 2023
 2. หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการต่อวีซ่า (จาก 13 FEB 2023 ถึง 13 FEB 2025)

**ให้ท่านรีบดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) เล่มใหม่ทันที

 

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตลาวเล่มใหม่

เตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารแรงงาน

 1. เอกสารแรงงานที่ต้องใช้
 2. พาสปอร์ต (ตัวจริง)
 3. ใบอนุญาตทำงาน (สำเนา)
 4. สำเนาบัตรประชาชน (ลาว)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ลาว)
 6. เบอร์โทรติดต่อทางบ้านที่ประเทศลาว
 7. รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ (พื้นหลังขาว ใส่สูท เสื้อคอปก ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่เครื่องประดับ)

เอกสารนายจ้าง

 1. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 2. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
 3. หนังสือยินยอมใช้สถานที่ (กรณีนายจ้างไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 4. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 6. สัญญาเช่า
 7. เบอร์โทรนายจ้าง

2. ส่งเอกสารมาที่ บริษัทฯ

3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน

 

ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท

 

สิ่งที่จะได้รับ

ได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่มีอายุ 10 ปี