ทำพาสปอร์ตลาว

ทำเล่มพาสปอร์ต สำหรับ แรงงานลาว

ทำพาสปอร์ตลาว

เงื่อนไขตามข้อดังต่อไปนี้

  1. เหลืออายุไม่ถึง 1 ปี หรือ หมดอายุก่อน 13 Feb 2023
  2. หน้าเล่มพาสปอร์ตเต็มทุกหน้า ไม่พอสำหรับการต่อวีซ่า (จาก 13 FEB 2023 ถึง 13 FEB 2025)
  3. ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางมาก่อน แต่มีบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

**ให้ท่านรีบดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ( Passport ) เล่มใหม่ทันที

 

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตลาวเล่มใหม่

เตรียมเอกสารดังนี้

1.1 หนังสือเดินทาง( Passport ) สัญชาติลาว เล่มเก่า
1.2 สำเนาบัตรประชาชนลาว
1.3 สำเนาทะเบียนบ้านลาว
1.4 รูปถ่าย 4*6 จำนวน 2 รูป พื้นหลังขาว

2. ส่งเอกสารมาที่ บริษัทฯ

3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน

 

ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท

 

สิ่งที่จะได้รับ

ได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่มีอายุ 10 ปี