ทำพาสปอร์ตเมียนมา Pj (MYANMAR)

พาสปอร์ตเมียนมา(พม่า)(เล่มสีแดง)

ทำพาสปอร์ตเมียนมา Pj (เล่มสีแดง) Passport Myanmar ได้อายุอีก 5 ปี (เล่มใหม่)

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตพม่า

  1. ผ่านระบบออนไลน์ http://eservice.mebangkok.org/Appointment/BookAppointment  หรือ  Walk in ไปที่สถานฑูตเมียนมา ถนนปั้น สาทร
  2. ใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมบัตรประชาชนเมียนมา และทะเบียนบ้านเมียนมา
  3. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  4. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ใช้เวลาประมาณ 7 – 30 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ทำพาสปอร์ตพม่า

  1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า
  2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)
  3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป
  4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา

ดำเนินการภายใต้

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฮิวแมน แกรนด์ จำกัด

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ นจ. 0211/2562

ปรึกษาเรา 094 956 8756

พาสปอร์ตเมียนมา(พม่า)(เล่มสีแดง)

ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง (Passport)
ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการ 6,000 บาท

สิ่งที่ได้รับ

  1.  หนังสือเดินทางใหม่อายุ 5 ปี
  2. บริการพาไปทำหนังสือเดินทาง (แรงงานเดินทางเอง)

การชำระเงิน แบ่งจ่าย 2 งวด

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

** บริการย้ายลงตราวีซ่าทำงานเข้าเล่มใหม่ เพิ่ม 1,000 บาท

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany