ประกาศ !! นำเข้า MOU ปี 2565 (ยกเลิกการกักตัว)

นำเข้า MOU 2565

ขั้นตอนนำเข้า MOU ปี 2565

เลือกอ่านขั้นตอน การดำเนินการ (สารบัญ)

 1. การยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
 2. การจัดส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
 3. การดำเนินการของบริษัทจัดหางานประเทศต้นทาง (เมียนมา ลาว กัมพูชา)
 4. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
 5. การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
 6. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
 7. ขั้นตอนการดำเนินการ เมื่ออยู่ในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง
 8. เดินทางไปสถานประกอบการ

 

 

ขั้นตอน นำเข้า MOU 2565 ยกเลิกการกักตัว

       1. การยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ  

ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 1-10 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

 • แบบคำร้องขอนำเข้าฯ Demand Letter นจ.2
 • หนังสือแต่งตั้งบริษัทจัดส่งเอกสารแรงงานประเทศต้นทาง
 • สัญญาจ้าง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • เอกสารนายจ้าง
 • เอกสารผู้รับมอบอำนาจ

เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร และออกใบรับ

      2. การจัดส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว

กรมการจัดหางานจะมีหนังสือแจ้งความต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทยไปยังประเทศต้นทาง หรือติดต่อบริษัทจัดหางานประเทศต้นทางเพื่อออกบัญชีรายชื่อ (Name List)

      3. การดำเนินการของบริษัทจัดหางานประเทศต้นทาง (เมียนมา ลาว กัมพูชา)
บริษัทจัดหางานประเทศต้นทางดำเนินการ

 • ประกาศรับสมัคร
 • คัดเลือก
 • ทำสัญญา
 • จัดทำหนังสือ
 • จัดทำบัญชีรายชื่อ (Name List)

     4. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) แล้วยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

 • แบบบัญชีรายชื่อ (Name List)
 • แบบ บต.25
 • เอกสารหลักฐานประกอบ
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี)
 • หลักฐานการซื้อประกันสุขภาพบริษัทประกันภัย 4 เดือน
 • นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ชำระค่าคำขอ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1,900 บาท / 2 ปี

กรณีนายจ้างนำเข้าเอง วางเงินค้ำประกัน 1,000 บาท ต่อคน และไม่เกิน 100,000 บาท

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

     5. การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ / สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทำหนังสือแจ้งกรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางานมีหนังสือถึง

 • แจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง (กัมพูชา ลาว )
 • แจ้งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา)
 • แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจลงตราวีซ่า และเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

      6. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

แจ้งวัน เวลาเดินทาง ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ก่อนล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ ตม. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สธ. เจ้าหน้าที่ ศูนย์แรกรับฯ ร่วมกันตรวจสอบ

 • บัญชีรายชื่อ (Name list)
 • หลักฐานการได้รับวัคซีน Covid-19
 • กรมธรรม์ที่คุ้มครองแรงงานรักษาโควิด ดูมาตรการตรวจโควิด-19

      7. ขั้นตอนการดำเนินการ เมื่ออยู่ในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง

 • ตรวจ ATK
 • ตรวจสุขภาพ 6 โรค
 • อบรมผ่าน Video Conference ณ ที่ศูนย์แรกรับฯ
 • แจ้งเข้าทำงานและรับใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง

       8.เดินทางไปสถานประกอบการ

 • นายจ้างรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่ทำงาน
 • พร้อม Name list ผลตรวจ Covid-19
 • แจ้งเข้าทำงานและยื่นเอกสารเพิ่มเติม หลักฐานการตรวจสุขภาพ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ไม่สะดวกดำเนินการเอง ใช้บริการเราสิ!!

เชี่ยวชาญ ตอบทุกปัญหา รับผิดชอบ