MOU กัมพูชา ปี 2565 ปรับสถานะแรงงานให้ถูกกฎหมาย (Re-turn)

re-mou cambodia

ทำ MOU กัมพูชา ปี 2565 ปรับสถานะแรงงานให้ถูกกฏหมาย

เลือกอ่านหัวข้อน่าสนใจ (สารบัญ)

 

ปรับสถานแรงงาน re-mou กัมพูชา

 

ค่าใช้จ่าย 14,500 บาท (ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม)

 แบ่งชำระ 2 ครั้ง

 1. งวดแรก 10,000 บาท เมื่อได้รับเอกสาร
 2. งวดสอง 4,500 บาท เมื่อเดินทางไปรับวีซ่าทำงาน

 

สิ่งที่ได้รับ

 • บัญชีรายชื่อ (Name List)
 • วีซ่าทำงาน (Non L-A) 2 ปี
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 2 ปี
 • ตรวจสุขภาพ (ตรวจ 6 โรค)
 • อบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง อรัญประเทศ
 • ค่าเดินทางกลับ สถานที่ทำงาน(กรุงเทพฯ)

 

 

เอกสารนายจ้าง ยื่น mou ลาว

เอกสารที่ต้องใช้

นายจ้าง

บุคคลธรรมดา

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
 • รูปถ่ายกิจการ บ้าน 3 รูป มีรูปที่เห็นภายใน เห็นป้ายชื่อกิจการ บ้านเลขที่
 • แผนที่ตั้งบ้าน/กิจการ

*เอกสารทั้งหมดเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน

 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน

กรณีเช่าสถานที่

 • สัญญาเช่าสถานที่
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า

เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 • ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าจดทะเบียน)  4 ฉบับ

 

นิติบุคคล

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับบริษัท

 • หนังสือรับรองบริษัท 4 ฉบับ (อายุไม่เกิน 3 เดือน เซ็นและประทับตราทุกหน้า)
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท 4 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ 4  ฉบับ
 • รูปถ่ายกิจการบริษัท 3 รูป มีรูปที่เห็นภายในกิจการ เห็นป้ายชื่อกิจการ บ้านเลขที่
 • แผนที่ตั้งกิจการบริษัท 4 ชุด

รับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญาว่าจ้างรับเหมา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา
 • โฉนดที่ดินสถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง
 • รูปถ่ายถ่ายสถานที่ก่อสร้าง

*เอกสารทั้งหมดเซ็นสำเนารับรองและประทับตราบริษัทประกอบในเอกสารด้วย

เอกสารแรงงาน

 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่เสื้อมีปก 12 รูป (แต่งกายสุภาพ ผู้หญิงรวบผมให้เรียบร้อย)
 • หลักฐานการได้รับวัคซีนครบโดส
 • กรมธรรม์การรักษาโควิด-19

 

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

ขั้นตอนการดำเนินการทำ MOU อ่านเพิ่มเติม

มาตรการการนำเข้า ไม่ต้องกักตัว อ่านเพิ่มเติม

 

ขั้นตอน นำเข้า MOU 2565 ยกเลิกการกักตัว

 

ขั้นตอนการดำเนินการทำ MOU อ่านเพิ่มเติม

มาตรการการนำเข้า ไม่ต้องกักตัว อ่านเพิ่มเติม