ขึ้นทะเบียนแรงงาน 2566 (มติ ครม 5 ก.ค. 66)

บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง 2566 (มติ ครม 5 กค 66)

ขึ้นทะเบียนแรงงาน 2566 กลุ่มที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มติ 5 ก.ค. 66

คนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

 • กลุ่มสิ้นสภาพโดยผลของกฎหมาย
 • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
 • มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว กลุ่มอยู่เกินในประเทศ (Over Stay) คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว,กัมพูชา,เมียนมา)
 • มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน บัตรชมพู
 • มีเอกสารครบ ทุกอย่าง (พาสปอร์ต,วีซ่าทำงาน, ใบอนุญาตทํางาน, บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก
  กรณีคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุและมีรอยตราประทับทุกกรณี

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 มติ ครม 5 กค 66

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 (มติ ครม 5 กรกฎาคม 2566)

 1. ยื่นขอบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว https://e-workpermit.doe.go.th/CLMV-WEB/index2.html?mibextid=Zxz2cZ
 2. ยื่นข้อมูลนายจ้าง และแนบเอกสารนายจ้าง
 3. ยื่นข้อมูลแรงงานจ้างด้าว และแนบเอกสารแรงงานต่างด่าว ที่จำเป็น
 4. สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name List)
 5. เมื่อได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อ ปริ้นเอกสารติดตัวไว้เพื่อใช้แทนใบอนุญาตทำงานไปพลางๆ ถึง 31 กรกฎาคม 2566
 6. รอขั้นตอนการทำใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานต่อไป

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

เอกสารขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 (มติ ครม 5 กค 66)

เอกสารที่ใช้ขึ้นทะเบียน มติ 5 ก.ค. 66

เอกสารนายจ้าง

กรณี บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน (สำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)

กรณี นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองไม่เกิน 3 เดือน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • เอกสารสัญญาอื่นๆ สัญญารับเหมาก่อสร้าง, ใบพานิชย์,สัญญาเช่าร้านอาหาร, สัญญาเช่าบ้าน และเอกสารคู่สัญญา

กรณีนายจ้างไม่ใช้เจ้าบ้าน 1 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีเช่าสถานที่

 • สัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา / สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

เอกสารแรงงานต่างด้าว

 • ชื่อแรงงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รูปถ่ายแรงงาน ยืนถ่ายที่กำแพงตามตัวอย่าง
 • สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนแรงงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านแรงงาน (ถ้ามี)
 • ถ้าไม่มีเอกสารอะไรเลย จะมีการสอบถามประวัติเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เพศ

ค่าบริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566

ค่าบริการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2566 (มติ ครม. 5 กค 66)

สิ่งที่ได้รับ

 • ลงข้อมูลระบบออนไลน์
  • นายจ้าง
  • แรงงาน
 • บัญชีรายชื่อ
  • แทนใบอนุญาตทำงานถึง 31 กรกฎาคม 2566
  • รอประกาศแนวทางการขอใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงาน หลัง 31 กรกฎาคม 2566

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

ดำเนินการอย่างถูกกฏหมายภายใต้
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฮิวแมน แกรนด์ จำกัด

ใบอนุญาตทำงานเลขที่ นจ. 0211/2562

 

license