ทำใบอนุญาตทำงาน ตาม มติ ครม. 3 ตุลาคม 2566 กลุ่ม (มติ 5 กรกฎาคม 2566 เดิม)

6 ขั้นตอนการทำอนุญาตทำงาน มติ ครม. 5 กรกฏาคม 2566

มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2566 ที่ยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ไว้แล้วสามารถทำใบอนุญาตทำงานได้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568 ( 1 ปี 6 เดือน )

 

6 ขั้นตอนการทำใบอนุญาตทำงาน กลุ่ม มติ ครม. 3 ตุลาคม 2566  (ดูกลุ่มเดิม มติ 5 กรกฎาคม 2566) 

 

6 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน กลุ่ม มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2566

 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสุขภาพ

แรงงานที่มีประกันสังคมแล้ว (กรรมกร)

 • ตรวจสุขภาพ ( 6โรค ) ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน

แรงงานที่ยังไม่มีประกันสังคม (กรรมกร)

 • ตรวจสุขภาพ ( 6โรค ) ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน
 • ต้องซื้อประกันสุขภาพ ได้ที่โรงพยาบาของรัฐบาลและเอกชน

แรงงานรับใช้ในบ้าน (แม่บ้าน)

 • ตรวจสุขภาพ ( 6โรค ) ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาล เท่านั้น
  • 1 ปี 500 บาท
  • 2 ปี 1000 บาท
 • ซื้อประกันสุขภาพรายปี
  •  1 ปี ราคา 1,600 บาท
  •  2 ปี ราคา 3,200 บาท

กรณี ซื้อประกันสุขภาพ 2 ปี ต้องตรวจสุขภาพ 2 ค่าใช้จ่ายรวม 4,200 บาท

 

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

 • นายจ้างยื่นของใบอนุญาตทำงาน ได้สำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ หรือ ทาง https://e-workpermit.doe.go.th/CLMV-WEB/main.php
 • ยื่นคำขอโดยแนบเอกสาร ได้แก่
  • เอกสารนายจ้าง
  • หนังสือมอบอำนาจของนายจ้าง (กรณียื่นผ่านโดย บนจ.)
  • ใบรับรองแพทย์ / ผลตรวจสุขภาพ
  • ประกันสุขภาพ หรือ ประกันสังคม
 • ชำระค่าธรรมเนียม
  • ชำระค่าคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1,450 บาท ( 1 ปี 6 เดือน )
 • ตรวจสอบข้อมูลคำขอ
  • สจจ. / สจก. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง * หากนายจ้าง เลือกต่างด้าวมีประกันสุขภาพของรัฐบาล ข้อมูลที่ระบุและเอกสารที่แนบต้องไม่ใช้ข้อมูลการซื้อประกันเอกชน
 • พิจารณาอนุมัติคำขอ
  • สจจ. / สจก. นายทะเบียนอนุมัติ ส่งข้อมูลเพื่อผลิตบัตรอนุญาตทำงาน
 • พิมพ์บัตรอนุญาตทำงาน
  • สบต. พิมพ์บัตรอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวที่มีสถานะ “อนุมัติ” จะสามารถพิมพ์บัตรอนุญาตทำงานได้

 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

 • จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตามที่ตั้งสถานที่ทำงานของนายจ้าง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567
 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ประทับตราการเก็บข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดเก็บ

 

ขั้นตอนที่ 4 ทำหนังสือเดินทาง ( Passport )

 • การทำหนังสือเดินทาง รอฟังประกาศจากรัฐบาลไทย และประเทศต้นทาง แนวทางการเข้ามาเก็บข้อมูลและจัดทำหนังสือเดินทาง

 

ขั้นตอนที่ 5 การลงตราวีซ่าทำงาน ( Visa Non L-A )

 • แรงงานที่มีหนังสือเดินแล้ว สามารถลงตราวีซ่าทำงานได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ได้อายุตามใบอนุญาตทำงาน (1 ปี 6 เดือน) ค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

ขั้นตอนที่ 6 ทำบัตรประจำตัวซึ่งคนไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

 •  เมื่อแรงงานต่างด้าวมีเอกสารครบ 3 อย่าง
  • หนังสือเดินทาง ( Passport )
  • ใบอนุญาตทำงาน ( Workpermit )
  • วีซ่าทำงาน ( Visa Non L-A )
 • สามารถทำบัตรสีชมพู ได้ที่สำนักงานเขต (กทม.) หรือ ศูนย์ทะเบียนภาค ( ตจว.)

 

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

เอกสารนายจ้าง และแรงงานต่าวด้าว

 

เอกสารนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่ต้องใช้ในการยื่นทำใบอนุญาตทำงาน กลุ่ม 5 กรกฎาคม 2566

 

เอกสารนายจ้าง

กรณี บุคคลธรรมดา
 • บัตรประชาชน (สำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
กรณี นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองไม่เกิน 3 เดือน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • เอกสารสัญญาอื่นๆ สัญญารับเหมาก่อสร้าง, ใบพานิชย์,สัญญาเช่าร้านอาหาร, สัญญาเช่าบ้าน และเอกสารคู่สัญญา
กรณีนายจ้างไม่ใช้เจ้าบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
กรณีเช่าสถานที่
 • สัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
กรณีรับเหมาก่อสร้าง
 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา / สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

เอกสารแรงงานต่างด้าว

 • บัญชีรายชื่อ ( Name List ) ที่ได้ลงทะเบียนเมื่อ มติ ครม. 5 กรกฏาคม 2566
 • รูปถ่ายของคนต่างด้าว (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกเห็นหน้าชัดเจน)
 • ใบรับรองแพทย์ / ผลตรวจสุขภาพ
 • หลักฐานบัตรประกันสุขภาพ หรือ บัตรประกันสังคม

 

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

บริการตรวจโรค/ทำใบอนุญาตทำงาน

 

บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน กลุ่ม มติ กรกฎาคม 2566

 

ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการ

มีประกันสังคมแล้ว 3,450 บาท

สิ่งที่ได้รับ

 • ตรวจสุขภาพ (6โรค)  / ผลตรวจโรค
 • ใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 6 เดือน

 

ไม่มีประกันสังคม 4,440 บาท

สิ่งที่ได้รับ

 • ตรวจสุขภาพ (6โรค)  / ผลตรวจโรค
 • ประกันสุขภาพ 6 เดือน
 • ใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 6 เดือน

 

รับใช้ในบ้าน (แม่บ้าน)
 • ตรวจสุขภาพ (6โรค)  / ผลตรวจโรค
 • ประกันสุขภาพ 2 ปี
 • ใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 6 เดือน

 

ไม่สะดวกดำเนินการเอง ใช้บริการเราสิ!!

เชี่ยวชาญ ตอบทุกปัญหา รับผิดชอบ