บริการเปลี่ยนพาสปอร์ตกัมพูชา TD (เล่มสีดำ)

บริการเปลี่ยนหนังสือเดินทาง เล่มสีดำ กัมพูชา

ทำหนังสือเดินทางกัมพูชา TD (เล่มสีดำ)

บริการเปลี่ยนเล่มพาสปอร์ตแรงงานกัมพูชา (สีดำ)

ราคา 8,000 บาท (ราคารวมบริการและค่าธรรมเนียมแล้ว)

สิ่งที่ได้รับ

  • หนังสือเดินทางเล่มใหม่ TD (สีดำ) อายุ 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า
  • รูปถ่ายแรงงาน
  • บัตรประชาชน (ถ้ามี)
  • ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
  • ใบเกิด (ถ้ามี)

ระยะเวลา

  • 14-20 วันทำการ