ต่อใบอนุญาตทำงาน ถึง 13 ก.พ. 68

ต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่าทำงาน ถึง 13 กพ 68

ต่อใบอนุญาตทำงาน ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

แรงงานต้องมีพาสปอร์ต และ วีซ่าทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วเท่านั้น

ได้ทั้ง 4 สัญชาติ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม

สารบัญ

 

กลุ่มที่สามารถต่อใบอนุญาตทำงาน ถึง13 กพ 68

ต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มบัตรสีชมพู ใบอนุญาตทำงานหมด 13 ก.พ. 66

สามารถต่อได้อีก 2 ปี ถึง 13 ก.พ. 68

กลุ่มที่สามารถต้องได้มี ดัง นี้

 1. มติ ครม. 20 สิงหาคม 62
 2. มติ ครม. 4 สิงหาคม 63
 3. มติ ครม. 29 ธันวาคม 63
 4. มติ ครม. 13 กรกฎาคม 64
 5. มติ ครม. 28 กันยายน 64
 6. มติ ครม. 5 กรกฎาคม 65

คลิกดู ประกาศกระทรวงแรงงงาน

โดยแรงงานต้องดำเนินการ เอกสารครบแล้ว ดังนี้

 • พาสปอร์ต (ไม่ขาดอายุ)
 • ใบอนุญาตทำงาน ถึง 13 กุมภาพันธ์ 66
 • วีซ่าทำงาน ถึง 13 กุมภาพันธ์ 66
 • บัตรสีชมพู

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงาน กลุ่มหมด 13 กพ 66

ขั้นตอนดำเนินการ

 

 1. แรงงานตรวจโรคและซื้อประกัน
  • ตรวจสุขภาพ ( 6 โรค ) โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน
  • ซื้อประกันสุขภาพ
   • กรณีมีประกันสังคมแล้ว ไม่ต้องซื้อประกัน ให้แนบประกันสังคมแทน
   • กรณียังไม่มีเข้าประกันสังคม ต้องซื้อประกันสุขภาพ โรงพยาบาลรัฐบาล หรือ บริษัทประกันภัย (เอกชน)
 2. ต่อใบอนุญาตทำงาน
  • ยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่ สำนักงานจัดหางานพื้นที่ สจก/สจจ. ตามที่อยู่ที่ทำงาน (กรณีบุคคลธรรมดา)
  • ยื่นขอระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://alien13febrenewal.doe.go.th/login
 3. ยื่นขออยู่ในราชอาจักรต่อ (VISA)
  • ยื่นขอวีซ่าทำงานที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
   • กรณีมีวีซ่าทำงานก่อน 1 สิงหาคม 2565 (สามารถขอต่อได้ 2 ปี ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
   • กรณีมีวีซ่าทำงานหลัง 1 สิงหาคม 2565 สามารถขอต่อได้ 1 ปี ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 (ปีต่อปี)

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany

 

กลุ่มมีวีซ่าทำงาน ก่อน 1 สิงหาคม 2565

สามารถอยู่ได้ 2 ปี ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

แรงงานมีวีซ่าก่อน 1 สิงหาคม 2565

สิ่งที่ได้รับ

 1. ตรวจสุขภาพแรงงาน
  • ปีละ 500 บาท
 2. ประกันสุขภาพแรงงาน
  • กรรมกร ไม่มีประกันสังคม 990 บาท
  • แม่บ้าน ซื้อประกันสุขภาพ 2 ปี 3200 บาท
 3. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
  • ได้รับอนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568
 4. วีซ่าทำงาน 2 ปี
  • ได้รับอนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

กลุ่มมีวีซ่าทำงาน หลัง 1 สิงหาคม 2565

สามารถอยู่ได้ 1 ปี ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567

(ต่อครั้งละ 1 ปี ถึง ปี 2568)

แรงงานมีวีซ่าทำงาน หลัง 1 สิงหาคม 2565

สิ่งที่ได้รับ

 1. ตรวจสุขภาพแรงงาน
  • ปีละ 500 บาท
 2. ประกันสุขภาพแรงงาน
  • กรรมกร ไม่มีประกันสังคม 990 บาท
  • แม่บ้าน ซื้อประกันสุขภาพ 2 ปี 2,100 บาท
 3. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
  • ได้รับอนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567
 4. วีซ่าทำงาน 2 ปี
  • ได้รับอนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567

 

เอกสารที่ต้องใช้ กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมด 13 กพ 66

เอกสารที่ต้องใช้

กรณี บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน (สำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)

กรณี นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองไม่เกิน 3 เดือน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • เอกสารสัญญาอื่นๆ สัญญารับเหมาก่อสร้าง, ใบพานิชย์,
 • สัญญาเช่าร้านอาหาร, สัญญาเช่าบ้าน และเอกสารคู่สัญญา

กรณีนายจ้างไม่ใช้เจ้าบ้าน 1 ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีเช่าสถานที่

 • สัญญาเช่า
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา / สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

เอกสารแรงงานต่างด้าว

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ประกันสุขภาพหรือประกันสังคม
 • รูปถ่ายครึ่งตัว ใช้โทรศัพท์ถ่าย

 

บริการอื่นๆ

ทำหนังสือเดินทาง สัญชาติลาว สัญชาติพม่า สัญชาติกัมพูชา

ปรึกษา "ฟรี" ทุกวัน

โทร 094 956 8756 @Khammany